افتخارات
 

 

 

ISO 9001:2008

استاندارد بين المللي سيستم مديريت كيفيت

 

 

 

 

ISO 10006:2003

استاندارد بين المللي مديريت کيفيت در پروژه

 

 

 

 

SCC

ايمنی کار مديران و کارکنان

 

 

 

 

IQA

جایزه بین المللی کیفیت

 

 

 

 

ستاره طلایی بین المللی کیفیت

 

دريافت تنديس و نشان در کنگره سراسري مديران کارآفرين و توانمند در عرصه استاندارد سازي ارديبهشت 1392