همکاری با ما
موارد ستاره دار الزامی است .
فرم مشخصات همکاری در شرکت سراگستران جاوید
مشخصات فردی
نام خانوادگی * :   نام * :  
/ / 13 تاریخ تولد (روز/ماه/سال) * :   نام پدر :
محل تولد : شماره شناسنامه * :  
وضعیت تاهل : شماره ملی * :  
وضعیت خدمت : تعداد فرزندان :
علت معافیت پزشک :
آدرس منزل * :  
تلفن همراه * :   کد پستی :
تلفن :
در صورت تاهل مشخصات همسر را بنویسید :
شغل : نام و نام خانوادگی :
مدرک تحصیلی :
آدرس محل کار و شماره تلفن :
مهارت ها و توانایی های علمی ، فنی و تجربی خود را به طور خلاصه ذکر فرمایید:
آخرین مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلیوضعیت تحصیلیرشته و گرایشنام موسسه آموزشیشهرستانمعدلتاریخ شروعتاریخ پایان*
               
چنانچه دروه های آموزشی علمی یا عملی خاصی را گذرانده اید به ترتیب زمانی در جدول زیر ذکر نمایید :
نام دوره های آموزشیموسسه ارائه دهندهطول دوره (ماه)درجه مهارت اکتسابیتوضیحات لازم*
         
سوابق خدمت و دوره هاي آموزشی
موسسه محل خدمتسمت / شفلاز تاریختا تاریخعلت خاتمه خدمتتلفن تماسآدرس*
             
اسامی سه نفر از دوستان و نزدیکان خود را که آشنایی کامل با شما دارند ذکر نمایید :
نام و نام خانوادگینسبتشغلتلفن تماسآدرس*